Відкриті дані
Положення про Архівний сектор PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 06:13

 

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

01.06.2018                                                                                                     №_199

 

Про затвердження Положення про архівний сектор Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Державної архівної служби України від 18.01.2013 № 4 «Про затвердження Методичних рекомендацій», Регламенту Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 26.04.2018 № 142, розпоряджень т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень  керівника державної служби»

 

1.  Затвердити Положення про архівний сектор Бородянської райдержадміністрації Київської області, що додається.

 

2.  Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 04.01.2016 № 05 «Про затвердження Положення про архівний сектор Бородянської районної державної адміністрації».

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Болясова Л.Є.

 

 

 

Т.в.о. голови адміністрації                                                  В.М. Корнієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови

Бородянської районної

державноїадміністрації

01.06.2018199

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний сектор Бородянської районної державної адміністрації

 

1.                     Загальні положення

1.1.         Архівний сектор Бородянської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові адміністрації, керівнику апарату адміністрації, підзвітний державному архіву області, Державній архівній службі.

 

1.2.         Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрацій, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами директора державного архіву області, наказами Державної архівної служби, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Регламентом райдержадміністрації, а також цим положенням.

 

2.                     Основні завдання сектору

 

2.1.         Реалізація державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району.

 

2.2.         Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності району у питаннях архівної справи і діловодства.

 

2.3.         Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

 

2.4.         Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

3.            Функції сектору відповідно до покладених на нього завдань

 

3.1.    Складає за погодженням з державним архівом області та подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання.

 

3.2.    Забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об`єднаннями громадян, які (діяли) на території району, документів особового походження, фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району, друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, використовуються для довідково-інформаційної роботи, облікових документів і довідкового апарату до них.

 

3.3.    Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування.

 

3.4.    Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

 

3.5.    Подає райдержадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання.

 

3.6.    Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях району незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

 

3.7.    Надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

 

3.8.    Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємств, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області.

 

3.9.    Передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

 

3.10.        Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.

 

3.11.        Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує в разі виявлення на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтування спростування чи додаткових відомостей про особу.

 

3.12.        Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

 

3.13.        Виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань

4.                Сектор має право

 

4.1.             Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

4.2.             Вимагати від юридичних та фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів.

 

4.3.             Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи.

 

4.4.             Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ району, що не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду.

 

4.5.             Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ району, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

 

4.6.             Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

 

4.7.             Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об`єднаннями громадян району.

 

4.8.             Працівники сектору мають право для виконання покладених на них службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян району, а також право доступ до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спільно охороняються.

 

5.                Організація роботи Сектору

 

5.1.             Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

 

5.2.             Завідувач Сектору є державним службовцем, який неухильно додержується Присяги державного службовця, сумлінно виконує службові обов’язки та правила внутрішнього службового розпорядку.

 

5.3.             Призначення на посаду та звільнення з посади працівників Сектору здійснюється за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

 

 

 

 

6.                Завідувач сектору

 

6.1.             Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

 

6.2.             Затверджує посадові обов’язки працівників сектору.

 

6.3.             Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.4.             Здійснює повноваження керівника державної служби у секторі. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників сектору за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби. Веде облік робочого часу працівників у секторі та забезпечує своєчасне надання інформації щодо обліку до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації для подальшого опрацювання.

 

6.5.             Для проведення експертизи цінності документів сектор утворює експертну комісію.

 

6.6.             Склад експертної комісії і положення про неї затверджує завідувач сектору відповідно до типового положення, затвердженого Державною архівною службою.

 

6.7.             Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

6.8.             Штатний розпис та граничну чисельність сектору затверджує голова районної державної адміністрації.

 

6.9.             Сектор має право на печатку із зображенням Державного Герба України та штампи із своїм найменуванням.

 

6.10.        Завідувач архівного сектору призначається та звільняється з посади головою райдержадміністрації за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                      Л. Є. Болясов

 

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld