Відділ фінансово-господарського забезпечення
Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.07.2017 21:32

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.01.2016                                                                                                                             № 10

 

Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпоряджень голови райдержадміністрації від 28.11.2007 № 1648 «Про затвердження Регламенту Бородянської районної державної адміністрації», від 08.05.2014 № 154 «Про упорядкування структури Бородянської районної державної адміністрації», від 03.03.2015 № 42 «Про затвердження Положення про апарат Бородянської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Бородянської райдержадміністрації від 28.02.2012 № 95 «Про затвердження тимчасового положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Болясова Л.Є.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                О.Г.Янковий

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови  Бородянської районної

державної адміністрації 

04.01.201610

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

Бородянської районної державної адміністрації

 

 

1. Загальні засади

1.1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації (далі - відділ), є структурним підрозділом апарату, що утворюється розпорядженням голови Бородянської районної державної адміністрації і підпорядковується безпосередньо голові Бородянської районної державної адміністрації та керівнику апарату Бородянської районної державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність Бородянської районної державної адміністрації, Регламентом Бородянської районної державної адміністрації, розпорядженнями голів Київської обласної та Бородянської районної державних адміністрацій; чинним законодавством про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується в установленому порядку розпорядженням голови Бородянської районної державної адміністрації.

 

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Здійснення матеріально-технічного, господарсько-побутового, фінансового забезпечення діяльності апарату Бородянської районної державної адміністрації.

2.2. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Бородянської районної державної адміністрації та складення звітності.

2.3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності. 

2.5. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.6. Забезпечення належної експлуатації транспортних засобів.

 

3. З метою забезпечення реалізації основних завдань відділ:

3.1. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.2. Своєчасно подає звітність.

3.3. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.4. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

забезпечує захист персональних даних;

3.5. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

3.7. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3.8. Здійснює планування та складання бюджетних запитів на відповідний рік щодо необхідності асигнувань на утримання апарату Бородянської районної державної адміністрації.

3.9. Складає та погоджує з начальником Головного фінансового управління Київської обласної державної адміністрації кошторис і план асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання та штатний розпис апарату Бородянської районної державної адміністрації, уносить до них зміни протягом бюджетного року.

3.10. Розробляє проекти розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації з питань діяльності відділу; здійснює аналіз, узагальнення інформації і готує доповідні записки, подання, листи, інші документи щодо ефективного та економного використання бюджетних коштів.

3.11. Здійснює контроль за економним і раціональним використанням енергоносіїв, телекомунікаційних та транспортних послуг, інвентаря, інших матеріальних цінностей, у встановлені строки проводить їх інвентаризацію.

3.12. Здійснює ефективне розміщення працівників апарату Бородянської районної державної адміністрації в приміщеннях адміністративного будинку.

3.13. Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, що підпорядковані Бородянській районній державній адміністрації;

здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

4. Відділ має право:

4.1. Представляти Бородянську районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Установлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням. 

4.3. Одержувати від структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, які йому підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

4.4. Уносити голові Бородянської районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

5. Відділ очолює начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату Бородянської районної державної адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним законодавством порядку за погодженням з Державною казначейською службою.

 

6. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату Бородянської районної державної адміністрації:

6.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

6.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

6.3. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

6.4. Бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у структурних підрозділах Бородянської районної державної адміністрації;

6.5. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

6.6. Погоджує кандидатури працівників відділу, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

6.7. Подає голові Бородянської районній державній адміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності відділу;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно - кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

6.8. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

6.9. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову Бородянської районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

6.10. Здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться відділом;

складанням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Бородянської районної державної адміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Бородянської районної державної адміністрації та  структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, які їй підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;  

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

виконанням головними бухгалтерами відділів, які підпорядковані районній державній адміністрації, функцій з контролю.

6.11. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

 

7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу фінансово - господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату Бородянської районної державної адміністрації його обов'язки виконує працівник, на якого розпорядженням голови Бородянської районної державної адміністрації покладається виконання цих обов’язків.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                       Л.Є. Болясов

 

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld