Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Бородянської районної державної адміністрації

Печать
Автор: Administrator   
06.07.2018 07:12

 

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.06.2018                                                                                                                           № 215

 

Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців  апарату Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Державний реєстр виборців», постанови Центральної виборчої комісії  від 26 лютого 2016 року № 58 «Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців», розпоряджень т.в.о. голови райдержадміністрації від 26.05.2018 № 142 «Про затвердження Регламенту Бородянської районної державної адміністрації», від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень  керівника державної служби» та від 26.04.2018 № 143 «Про затвердження Положення про апарат Бородянської районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 22.03.2016 № 100  «Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Болясова Л.Є.

 

 

Т.в.о. голови адміністрації                                                В.М.Корнієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації

07.06.2018 _215_

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Бородянської райдержадміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом апарату Бородянської районної державної адміністрації, який утворений головою Бородянської райдержадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату вищезазначеної райдержадміністрації.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, голови Київської обласної державної адміністрації, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, голови Бородянської районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Бородянського району, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

складення та уточнення списків виборців для проведення виборів та референдумів.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його  ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому  Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру ;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців  на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без змін його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в  установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає, в установленому законом  порядку, статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20)  здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24)  здійснює інші функції відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходить за межі його компетенції, не допускається.

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій інформацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали необхідні для  виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами  райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами. 

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ;

здійснює заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства;

визначає службові  обов’язки працівників відділу згідно  посадових інструкцій, які затверджуються керівником апарату за поданням начальника відділу.

 

9. Начальник  та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату Бородянської районної державної адміністрації,  в установленому законодавством порядку.

 

10. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців».

 

11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

 

12. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст цього відділу згідно з наказом керівника апарату райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                       Л.Є.Болясов