Перелік адміністративних послуг
Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.08.2017 06:46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження   голови                

Бородянської   районної

державної  адміністрації

19.06.2017   №   179

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем

2

Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

3

Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу — пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

6

 Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них

7

Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення

8

Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем за її рiшенням

9

Державна реєстрацiя:

права власностi на нерухоме майно

iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрацiя громадського об’єднання

12

Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання

13

 Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений  пiдроздiл  громадського  об’єднання

15

Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16

Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання

18

Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

20

Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

21

Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення)

23

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

27

Реєстрацiя мiсця проживання особи

28

Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи

29

Реєстрацiя мiсця перебування особи

30

Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи

31

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

33

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

34

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно - територiальниходиниць з видачею витягу

35

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

38

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 -  землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць;

 -  обмеження у використанні земель;

 -  земельну ділянку;                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї);                                                                                                     3) викопiювань  з кадастрової карти (плану) та iншої  картографiчної    документації ;

39

Видача довiдки про:

1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю);

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей  про

     одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної

    приватизацiї  за  певним  видом  її  цiльового  призначення

    (використання)

40

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

41

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

42

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв

43

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову

оцiнку земельної дiлянки

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв

45

Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв

46

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47

Видача  будівельного  паспорта  забудови  земельної  ділянки (внесення  змін до будівельного паспорта забудови земельної   ділянки)

48

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької  діяльності

49

Видача  містобудівних  умов і обмежень забудови земельної ділянки

50

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при  переміщенні  за межі України

51

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання  людиною)

52

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

53

Експлуатаційний  дозвіл;

54

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок,  преміксів і кормів;

55

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

56

Дозвіл  на спеціальне  водокористування;

57

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний  квиток, ордер, лісовий  квиток).

                                                 

 

Керівник  апарату   адміністрації                                                 Л.Є.Болясов

 

 

 

 

Вик. През С.С

5-63-03

 

 

 

 
Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
09.03.2016 07:45

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 

розпорядження   голови                

Бородянської   районної

державної  адміністрації

10.02.2016   №   48

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем

2

Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

3

Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу — пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

6

 Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них

7

Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення

8

Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем за її рiшенням

9

Державна реєстрацiя:

права власностi на нерухоме майно

iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрацiя громадського об’єднання

12

Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання

13

 Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл громадського об’єднання

15

Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16

Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання

18

Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

20

Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

21

Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення)

23

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

27

Реєстрацiя мiсця проживання особи

28

Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи

29

Реєстрацiя мiсця перебування особи

30

Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи

31

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

33

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

34

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно - територiальних одиниць з видачею витягу

35

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

38

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 -  землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць;

 -  обмеження у використанні земель;

 -  земельну ділянку;                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї);                                                                                                     3) викопiювань  з кадастрової карти (плану) та iншої  картографiчної    документації ;

39

Видача довiдки про:

1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю);

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей  про

     одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної

    приватизацiї  за  певним  видом  її  цiльового  призначення

    (використання)

40

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

41

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

42

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв

43

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову

оцiнку земельної дiлянки

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв

45

Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв

46

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47

Видача  будівельного  паспорта  забудови  земельної  ділянки (внесення  змін до будівельного паспорта забудови земельної   ділянки)

48

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької  діяльності

49

Видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

50

 

 

 

Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi**

         50.1   Експлуатаційний дозвіл

50.2 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

50.3 Спеціальний дозвіл на спеціальне використання   лісорубних ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

  

Керівник  апарату   адміністрації                                                 Л.Є.Болясов

  

Вик. През С.С

5-63-04

 
Перелік адміністративних послуг PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.04.2015 11:14

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  голови                

Бородянської районної

державної адміністрації

                                                                                       30.10.2014   №  306

 

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем

2

Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

3

Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу — пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

6

 Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них

7

Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення

8

Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем за її рiшенням

9

Державна реєстрацiя: права власностi на нерухоме майно iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна)

10

 Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрацiя громадського об’єднання

12

Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання

13

 Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл громадського об’єднання

15

Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16

Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання

18

Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

20

Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

21

Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення)

23

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

27

Реєстрацiя мiсця проживання особи

28

Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи

29

Реєстрацiя мiсця перебування особи

30

Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи

31

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

33

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

34

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць з видачею витягу

35

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

38

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про: -землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць                                                                                                    -обмеження у використанні земель; -земельну дiлянку                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї)                                                                                                     3) викопiювань з кадастрової карти (плану) та iншої картографiчної документацiї

39

Видача довiдки про:

1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю)

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної приватизацiї за певним видом її цiльового призначення (використання)

40

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

41

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

42

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв

43

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв

45

Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв

46

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47

 

 

 

 

Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi**

1.Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

2.Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей(об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

3.Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

4.Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

48

Надання будівельного паспорту забудови земельної   ділянки

49

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

  

Керівник  апарату   адміністрації                                                       Л.Є.Болясов

 

 

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld